10-1-2012

 

 

      


N
ederlandse Academie voor Traditionele Krijgskunsten
     
Dutch Academy for Traditional Martial Arts
  

 
和蘭陀武術学会
Nederlandse Bu jitsu Academie

     Oranda Bujutsu Gakkai    
    
    
     

Please go to - Ga a.u.b. naar

English website (click on link):

http://www.shintairyu.nl/NAvTK%20(English).html

or

Nederlandse website (klik op de link):

http://www.shintairyu.nl/NAvTK.html


and the
European Kobudo Association

http://www.oshukobudokyokai.eu/

and the
Shin tai ryu

www.shintairyu.nl


Contact address:

E-mail: info@shintairyu.nl
Telephone: +(00)31-6-11220232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu jitsu Bujutsu Bugujutsu Bugu jitsu Jujutsu Jiu jitsu Koryu Bujutsu Sensho Martial arts Kobudo BudoJiu jitsu / Jujutsu ryu:
Daito ryu
Yoshin ryu
Tenshin shinyo ryu
Shin no shindo ryu
Tenshin koryu
Asayama ichiden ryu
Sekiguchi ryu
Sanada ryu
Hitsuta ryu
Shibukawa ryu
Take no uchi ryu
Ryukyuden
Shaolin si

Bugu jitsu / Bugu jutsu ryu:
Mugai ryu
Yagyu shingan ryu
Tamiya ryu
Katori shinto ryu
Shin tai ryu
Tenshin koryu
Shinto muso ryu
Taisha ryu
Hyoho nitenichi ryu
Onnoha itto ryu
Tenzen rishin ryu
Katori shinto ryu
Sekiguchi ryu
Shinbatsu ryu